Občanské právo

 • poradenství ohledně transakcí s movitými věcmi a nemovitostmi (například prodej, koupě, pronájem) a příprava příslušných dokumentů (smluv, návrhů na vklad do katastru nemovitostí)
 • příprava a implementace zajišťovacích dokumentů (nemovitostní hypotéky, zástavy nemovitého majetku)
 • poradenství při financování nákupu nemovitostí a devoloperské činnosti, včetně vypracování příslušných dokumentů
 • poskytování advokátní úschovy finančních prostředků
 • poradenství ohledně spoluvlastnictví a zastupování při sporech z titulu podílového spoluvlastnictví
 • poradenství ohledně společného jmění manželů, zastupování při řízení o rozdělení společného jmění manželů
 • poradenství ohledně dědického práva, zastupování dědiců při sporech z titulu dědictví, sepis závětí či listiny o vydědění
 • poradenství ohledně práva na ochranu osobnosti včetně zastupování klientů u soudů
 • komplexní poradenství týkající se ochrany spotřebitele (smluvní agenda, spotřebitelské spory)
 • poradenství a konzultace týkající se uplatňování nároků spotřebitelů vůči poskytovatelům služeb a prodejcům zboží
 • zastupování poskytovatelů služeb a prodejců zboží i spotřebitelů v soudních sporech
 • zastupování klientů u soudů a státních úřadů (zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody a spory z porušení práv k duševnímu vlastnictví)
 • přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, popřípadě nároků vůči němu u soudu uplatněných
 • koncipování žalob a dalších podání k soudu
 • prezentace nároků či obrany proti nárokům protistrany u prvoinstančních soudů, včetně případných jednání s druhou stranou o smíru
 • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)
 • příprava a vyjednávání smluv
 • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran
 • poradenství při smírném či soudním řešení možných sporů
 • zastoupení klienta v exekučním řízení, vypracování návrhu na nařízení exekuce, právní poradenství ohledně exekučního řízení