Obchodní právo

 • poradenství v oblasti soutěžního práva soutěžitelům i jiným účastníkům trhu
 • poradenství ohledně sporných záležitostí soutěžního práva a problematiky nekalé konkurence
 • poradenství z oblasti nekalé soutěže, tj. k dovolenému i zakázanému chování v hospodářské soutěži zvláště ve věci srovnávací a klamavé reklamy, doménových jmen, užití obchodní firmy, ochrany obchodního tajemství, parazitní soutěže, zlehčování a oprávněné obrany, vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označování apod.
 • zastupování klientů ve sporech z nekalé soutěže jak na straně žalobců tak žalovaných,
  zakládání všech forem obchodních společností, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávněních, zápisy do obchodního rejstříku
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva
 • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností
 • právní poradenství ohledně směnek a šeků, jakož i vyhotovení směnek a zastupování při jejich uplatnění práv ze směnek u soudů
  zastupování klientů u soudů a státních úřadů (zejména spory ze závazkových vztahů, spory o náhradu škody) korporační spory, včetně sporů o neplatnosti usnesení valných hromad a nekalosoutěžní spory)
 • přezkoumání dokumentů dodaných klientem a posouzení oprávněnosti jeho nároků, popřípadě nároků vůči němu u soudu uplatněných
  koncipování žalob a dalších podání k soudu
 • prezentace nároků či obrany proti nárokům protistrany u prvoinstančních soudů, včetně případných jednání s druhou stranou o smíru
 • zastupování klientů v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích (včetně stížnosti k Ústavnímu soudu ČR)
 • příprava a vyjednávání smluv
 • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran
 • poradenství při smírném či soudním řešení možných sporů