Správní právo

  • asistence klientům s přípravou podkladů pro správní řízení
  • zastupování klientů v řízeních před správními orgány, a to např. v územních a stavebních řízeních, řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na Katastru nemovitostí atd.
  • zastupování klientů v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení)
  • zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů u Nejvyššího správního soudu)